Przykłady długoterminowych inwestycji

Długoterminowe inwestycje to aktywa, która zostają nabyte po to, aby osiągać korzyści ekonomiczne przez dłużej niż jeden rok. Korzyści te wynikają ze wzrostu wartości aktywów, uzyskania odsetek, dywidend albo też innych pożytków. Inwestycje długoterminowe to także aktywa finansowe, nieruchomości czy wartości niematerialne, które nie są użytkowane przez jednostkę, a zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści. Inwestycje długoterminowe to nieruchomości, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe (w jednostkach powiązanych – udziały albo akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki albo inne aktywa finansowe; w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje, inne papiery wartościowe, udzielone pożyczki albo inne długoterminowe aktywa finansowe.

Istnieje coś takiego jak zalecany okres inwestycji długoterminowych. Wynosi on przynajmniej trzy lata. Bardzo ważne jest to, że im dłużej trwają inwestycje akcyjne, tym mniejsze występuje ryzyko. Zadaniem każdego inwestora jest to, aby wyszukać spółki, które po jakimś (długim) czasie przyniosą dla akcjonariuszy jak największe zyski. W inwestowaniu długoterminowym bardzo ważne jest to, aby inwestor posiadał odpowiednie cechy charakteru, które pomogą mu osiągnąć oczekiwany cel. Te cechy to między innymi cierpliwość, stałość w dążeniu do celu, jak również i zdecydowanie.

Inwestowanie długoterminowe to przede wszystkim ulokowanie kapitału w pewnym wybranym produkcie finansowym. Po tym należy tylko śledzić notowania. Nie należy ruszać pieniędzy, które zostały już tam zainwestowane.

Warto pamiętać o tym, że inwestycje długoterminowe mają na celu przynieść duże korzyści finansowe, jednak bez dużego ryzyka i stresu. Do tego rodzaju inwestycji na pewno nie zaliczymy takiej formy inwestycji jak gra na giełdzie. Na pewno jednak inwestycją długoterminową jest inwestowanie w nieruchomości. Lokowanie kapitału w tym przypadku jest bezpieczne, ponieważ raczej szybko nie dojdzie do spadek cen różnego rodzaju obiektów.